نوروفیدبک

 

 

 

درمان های شناختی رفتاری (CBT) از موثرترین و جدیدترین رویکردهای درمانی است. در مقاله پیش رو، نخست به خاستگاه تاریخی CBT پرداخته ایم و از نحوه شکل گیری این سیستم درمانی به تفصیل بحث کردیم و نشان دادیم که روندهای مختلف در تاریخ رواندرمانی چگونه خواسته یا ناخواسته به ظهور اشکال معیار درمان شناختی رفتاری منجر شده اند. سپس شناخت درمانی بک را به عنوان شکل معتبر و معیار درمان شناختی به تفصیل معرفی نمودیم. نگاه ما در این بررسی بیشتر متمرکز بر حوزه هایی بوده است که این درمان در آن با موفقیت پیش رفته و نیز حوزه هایی که در آن با مشکل برخورد کرده است. همان گونه که می توان از چنین مقالاتی انتظار داشت تمرکز بحث بر تحولات مفهومی و نظری سربرآورده در درمان های شناختی رفتاری بوده است...

برای مطالعه متن کامل مقاله، فایل PDF را از طریق لینک بارگیری پیوست ها دانلود نمایید.