گزارش نظر

سلام چرا درمتن کمک های روانشناختی نوشتید ترجمه .....

---------------------------
پاسخ: سلام و سپاس از توجه شما
بخش کوچکی از این مقاله، از یک سایت انگلیسی زبان ترجمه شد که به دلیل رعایت مسائل اخلاقی، به دلیل وجود همان بخش، عنوان ترجمه نیز اضافه گشت.